Følg os på
Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato: 14.05.2018

Unique Human Capitals primære opgave er at skabe værdi for vores kunder. Dette gøres ved at levere kvalificerede løsninger inden for området menneskelig kapital. Vi yder konsulentbistand og supervision af høj kvalitet inden for Executive Search, Search & Selection, Outplacement og Assessment & Performance. Vores evne til at rådgive vores kunder er først og fremmest baseret på den viden og ekspertise, vi har opnået gennem egne erfaringer inden for management og kvalitet i den danske og internationale forretningsverden. Kvalitet, ekspertise og troværdighed er drivkræfterne i alt, vi foretager os for vores kunder, forretningspartnere og kandidater.

1.     Indledning
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan Unique Human Capital anvender og beskytter oplysninger, som kandidater giver til Unique Human Capital. Den forklarer hvordan, i hvilket omfang og med hvilke formål vi indsamler og efterfølgende behandler personlige data og oplysninger.

Vi respekterer vores kandidaters privatliv, og Unique Human Capital forpligter sig til at beskytte personlige data og oplysninger i henhold til den gældende lovgivning. Kandidaten kan, når denne giver personoplysninger til Unique Human Capital, være sikker på, at disse kun bruges i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Unique Human Capital kan fra tid til anden ændre denne politik med henblik på at følge aktuelle bestemmelser. Kandidater bør tjekke denne side for at sikre sig, at vores politik for beskyttelse af privatlivets fred og eventuelle ændringer er forstået.

1.1.  Denne politik er gældende, såfremt Unique Human Capital handler som dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, som fremsendes til os; eller sagt med andre ord: såfremt vi bestemmer formålene og metoderne forbundet med behandlingen af disse personoplysninger.
1.2.  Unique Human Capital er den ansvarlige enhed for behandlingen af kandidaters personlige data og oplysninger.

 

1.3.  Som en del af vores tjenester specialiserer vi den globale søgning, formidling og integration af kandidater til specialist- og executive-stillinger samt lignende lederstillinger (hver en “Kandidat”) på vegne af vores kunder (“Kundetjenester”).

 

1.4.  I denne politik henviser “Kundetjenester” til enhver form for kontraktligt indhold, vi har aftalt med en kunde, eksempelvis de vilkår hvorunder vi tager del i processen med at finde kandidater til en åben stilling.

 

1.5.  I denne politik henviser “vi”, “os” og “vores” til Unique Human Capital.

 

2.     Definitioner
Ud over begreber der er defineret andetsteds i denne politik, har de følgende begreber den følgende betydning i hele denne politik:

“Personoplysninger/Kandidatoplysninger” betyder enhver form for oplysninger, som enten personligt identificerer en person eller relaterer til en identificerbar person, det vil sige en person, som kan identificeres direkte eller indirekte, i særdeleshed ved henvisning til en identifikator såsom navn eller identifikationsnummer, eller som udgør individuelt identificerbare oplysninger om en konkret forbruger indsamlet af os, og som vi bevarer i en tilgængelig form.

Eksempler på personoplysninger indbefatter dine kontaktoplysninger såsom dit navn, e-mailadresse, fødselsdato eller telefonnummer samt oplysninger om din uddannelse og erfaring, færdigheder etc.

“Behandling” (og variationer heraf såsom “Behandle”) betyder enhver proces, der udføres med personoplysninger eller sæt af personoplysninger, uanset om dette sker med automatiserede metoder eller ej, eksempelvis indsamling, registrering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilgængeliggørelse, samordning eller sammensætning, blokering, indskrænkning, sletning eller destruktion.

“Følsomme personoplysninger” betyder personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller medlemskab af fagforening og behandlingen af genetiske data samt biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, oplysninger vedrørende helbred eller oplysninger vedrørende en persons seksualliv eller seksuelle orientering, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (GDPR) og artikel 9 stk. 1 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF, som ophæves med virkning fra den 25. maj 2018 og afløses af GDPR (Databeskyttelsesforordningen).

Ansvarsfraskrivelse: I overensstemmelse med gældende national og europæisk lovgivning ønsker Unique Human Capital ikke at modtage følsomme personoplysninger fra kandidater, og som sådan opfordrer vi kraftigt kandidater til at undlade at dele nogen form for følsomme personoplysninger med os.

 

3.     Behandling af kandidatoplysninger
3.1.  Vi kan indsamle følgende oplysninger om kandidater:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse etc.)
 • Biografiske oplysninger
 • Oplysninger om uddannelse og eksamensbeviser, diplomer og certifikater
 • Ansættelses- og lønhistorik
 • Oplysninger om det personlige og professionelle liv, som er offentligt tilgængelige via sociale medier (f.eks. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter etc.) eller via andre oplysninger på internettet, som kan være vigtige for en kandidats egnethed til en bestemt stilling.
 • Testresultater fra eksempelvis personlighedstest/færdighedstest foretaget af Unique Human Capital
 • Eventuelle personoplysninger kandidaten måske vælger at videregive til os. Som nævnt ovenfor opfordrer Unique Human Capital kraftigt til, at kandidater undlader at dele følsomme oplysninger med os.

 

3.2.  Formål med behandling og legitim interesse

Unique Human Capital har behov for kandidatoplysninger for at opfylde vilkårene for vores kundetjenester. Vi kan dele en kandidats personoplysninger ved hjælp af behandling; det vil sige, at vi kan dele en kandidats personoplysninger som beskrevet ovenfor med vores kunde for at finde den bedst egnede kandidat til en bestemt stilling.

Unique Human Capital har indgået aftaler med alle relevante kunder om, at de ikke må dele kandidatoplysninger med tredjeparter, og at alt materiale leveret til vores kunder vedrørende kandidaters personoplysninger skal behandles i fortrolighed og i overensstemmelse med nationale og europæiske GDPR-regler og bestemmelser.

 

3.3.  Juridisk grundlag

Artikel 10 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF bestemmer, at:
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at den registeransvarlige (dataansvarlige) eller dennes repræsentant skal give den person, hos og om hvem der indsamles oplysninger, mindst følgende informationer, medmindre den pågældende allerede er bekendt hermed… b) formålene med den behandling, hvortil oplysningerne er bestemt; c) alle yderligere informationer som f.eks. 1) modtagerne eller kategorierne af modtagere …3) hvorvidt der gives ret til at få indsigt i og foretage berigtigelse af de oplysninger, der vedrører den registrerede, for så vidt at sådanne informationer er nødvendige under henvisning til de konkrete omstændigheder, hvorunder oplysningerne er indsamlet for at garantere rimelig behandling i forbindelse med den registrerede.

Artikel 13, stk 1, i generel forordning om databeskyttelse (GDPR) bestemmer, at

(1)     Hvis personoplysninger om en registreret indsamles hos den registrerede, giver den dataansvarlige på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede alle følgende oplysninger: … c) formålene med den behandling som personoplysningerne skal bruges til og retsgrundlaget for behandlingen; d) de legitime interesser som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f).

 

4.     Behandling
4.1.   Behandling og samtykke

Der er forskellige metoder, hvormed du kan etablere kontakt til vores rekrutteringssystem (nedenstående udgør ikke udtømmende liste):

 • Udvælgelse: Du ansøger om en annonceret stilling via vores website ved at uploade en ansøgning og et CV, hvorefter du kontaktes af Unique Human Capital med henblik på den videre proces
 • Søgning: Du kontaktes direkte af Unique Human Capital, uden at du sender en ansøgning

Både i forhold til Udvælgelse og Søgning er det fra kandidatens side fuldstændig frivilligt at levere oplysninger. Selv om det generelt er sandt, at jo flere oplysninger en kandidat deler med os, jo bedre er vi i stand til at vurdere kandidatens potentielle egnethed til en åben stilling, henstiller vi til kandidater, at de IKKE videregiver nogen form for kandidatoplysninger, som sandsynligvis er af begrænset eller ingen relevans, eller som ikke engang juridisk kan betragtes som værende en del af en almindelige ansættelsesproces. Dette vedrører i særdeleshed følsomme personoplysninger. Vi opfordrer dig derfor stærkt til ikke at dele nogen form for følsomme personoplysninger med os.

Hvis og i den udstrækning en kandidat deler kandidatoplysninger med os eller ved frivilligt at sende eksempelvis et CV via e-mail, kan vi eventuelt følge op hos kandidaten ved brug af kontaktoplysningerne, såfremt der er behov for, at belyse eventuelle spørgsmål vi måtte have eller for at indhente supplerende oplysninger fra kandidaten. Vi kan desuden gennemføre vurderinger af kandidatens professionelle profil og udføre søgninger efter oplysninger om kandidatens personlige og professionelle liv, som er offentligt tilgængelige via sociale medier (f.eks. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter etc.), på internettet eller blandt de oplysninger, kandidaten tidligere har videregivet til os, under forudsætning af at sådanne oplysninger kan være af betydning for kandidatens egnethed til en bestemt stilling. Enhver form for rekrutteringsoplysninger betragtes som kandidatoplysninger og behandles som beskrevet nedenfor sammen med de kandidatoplysninger, kandidaten indledningsvis forsynede os med gennem ansøgningsprocessen eller per e-mail.

 

4.2.  Behandling

Kandidatoplysninger behandles primært af Unique Human Capital. Kandidatoplysninger kan imidlertid behandles af vores kunde afhængigt af, hvordan og hvor kundetjenesterne i det enkelte tilfælde skal udføres.

Kandidatoplysninger behandlet af Unique Human Capital og/eller en kunde kan indeholde: (a) kontaktoplysninger (navn, adresse telefonnummer, e-mailadresse etc.), (b) biografiske oplysninger (c) oplysninger om kandidatens uddannelse og (d) eksamensbeviser, diplomer og certifikater. De kan desuden indeholde (e) ansættelses- og lønhistorik, (f) oplysninger om kandidatens egnethed til de kundemuligheder, vi udarbejder som del af vores vurderinger af kandidatens professionelle profil, (g) oplysninger om kandidatens personlige og professionelle liv, som er offentligt tilgængelige via sociale medier (f.eks. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter etc.) eller andre oplysninger på internettet, som kan være af betydning for kandidatens egnethed til en bestemt stilling og (h) eventuelle følsomme oplysninger, kandidaten vælger at videregive til os.

Vi opfordrer stærkt kandidater til at afstå fra at dele følsomme oplysninger med os.

Som del af vores kundetjenester kan kandidatoplysninger behandles med det formål at: a) gennemføre søgninger efter potentielle kandidater på vegne af kunder, som har en ledig stilling til en Specialist, Manager eller Executive eller lignende lederstilling, b) vurdere egnethed til kundemuligheder, c) informere kandidater om åbne stillinger, som er egnede til dem, d) introducere en kandidat til kunder som potentielt fremtidigt medlem af deres organisation og e) verificere kandidatens eksamensbeviser, diplomer og certifikater. Kandidatoplysninger kan desuden behandles med følgende formål: f) at udføre søgninger efter oplysninger om kandidatens personlige og professionelle liv, som er offentligt tilgængelige på sociale medier (f.eks. Facebook, Google, LinkedIn, twitter etc.) på internettet, eller baseret på de oplysninger kandidaten tidligere har videregivet til os, såfremt sådanne oplysninger kan være af betydning for kandidatens egnethed til en bestemt stilling, g) at levere integrationsservice på vegne af en kunde, som kandidaten er formidlet til, ved at monitorere kandidatens integration med kunden, samtale med alle involverede parter og yde support til kandidaten, så denne hurtigst muligt opnår fuld effektivitet i sin nye rolle, h) at tilgå kandidaten efter at denne er formidlet til en kunde, som kundekontakt for formidlingen af andre kandidater til tredjeparts kunder, i) at sikre at kandidaten, efter at denne er formidlet til en kunde, ikke rekrutteres på vegne af en anden kunde, medmindre kandidaten anmoder om, at andre muligheder inddrages og j) at betjene de databaser hvori kandidatoplysningerne opbevares.

 

4.3.  Kandidatoplysninger deles med tredjeparter på følgende måde:

 • Kandidatoplysninger kan være lagret i databaser i et andet EU-land eller et tredjeland. Serverne, der hoster databaserne, betjenes af og er tilgængelige for medlemmer af Unique Human Capital eller tredjepartsleverandører, som handler på disses vegne og i henhold til deres instruks for betjening af serverne.
 • Kandidatoplysninger er via databaserne tilgængelige for Unique Human Capitals konsulenter og administrative medarbejdere med de formål af levere kundetjenesterne.
 • Unique Human Capital kan i henhold til eget skøn videregive uddrag af kandidatoplysninger såsom uddannelses- og ansættelseshistorik til bestemte kunder for at få bekræftet, om de eventuelt er interesserede i dig som kandidat vedrørende en jobåbning, de har informeret os om. Oplysningerne vil være begrænset til det nødvendige for at opfylde dette formål. Vi videregiver ikke samlede kandidatoplysninger og præsenterer ikke kandidater i detaljer over for kunder uden først at have opnået et samtykke fra kandidaten.
 • Kandidatoplysninger kan i nogle tilfælde videregives til kunder hjemmehørende i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som af EU ikke vurderes til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, det vil sige et beskyttelsesniveau for grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som i alt væsentligt svarer til det, som er garanteret inden for Den Europæiske Union. Tilsvarende kan kandidatoplysninger eller dele af disse i henhold til ovenstående blive overført til lande, som af jurisdiktioner uden for Den Europæiske Union ikke vurderes til at yde et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Unique Human Capital vil i videst muligt omfang sikre, at modtagende tredjepart har underskrevet en databehandlingsaftale med henblik på at sikre dine rettigheder. Ved at tilkendegive dit samtykke som fastsat nedenfor indvilger du derfor udtrykkeligt og utvetydigt i: a) at dine kandidatoplysninger eller dele af disse kan videregives eller på anden vis overføres, som beskrevet ovenfor, til modtagere i lande, som eventuelt yder en anderledes, herunder mindre eller endda utilstrækkelig, beskyttelse af personoplysninger sammenlignet med gældende standarder i den jurisdiktion, hvor du bor eller arbejder i, eller som du kontakter os fra, og b) at du frasiger dig sådanne standarder med hensyn til de oplysninger, som således videregives eller overføres.

Når du deler personoplysninger med Unique Human Capital, giver du dit udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine kandidatdata, herunder alle følsomme personoplysninger du eventuelt vælger at videregive til os, som beskrevet ovenfor. Dette indbefatter uden begrænsning overførslen af dine kandidatoplysninger eller dele af disse til lande, som ikke yder et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for personoplysninger.

Du anerkender, at du ikke er underlagt nogen forpligtelse til at give dit samtykke, og at du – hvis du alligevel vælger at give dit samtykke – når som helst kan tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at bruge de følgende kontaktoplysninger: gdpr@uhc.dk.

5.     Opbevaring af kandidatoplysninger
Vi opbevarer dine kandidatoplysninger på følgende måde:

 • Kandidatoplysninger opbevares i en minimumsperiode på 6 måneder og i en maksimumsperiode på 2 år.

Når maksimumsperioden for opbevaring er nået, vil du blive kontaktet for at fastslå, om du ønsker, at vi beholder dine kandidatperioder for en yderligere periode.

 

6.     Cookies og tredjepartstjenester
Hjemmesiden uhc.dk samt uhc.dk/en/ bruger cookies. Nogle bruges til statistik og andre sættes af tredjepartstjenester. Ved at klikke ’OK’ accepterer du brugen af cookies.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Hvor længe opbevares cookies?

Det er varierende, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Tiden regnes fra den seneste gang, du var inde på hjemmesiden. Efter udløb vil cookies automatisk blive slettet. Du kan se en fuldendt list nedenfor.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer, tablet eller telefon ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg du foretager.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på gdpr@uhc.dk.

7.     Datasikkerhed
Det er vigtigt for Unique Human Capital at beskytte dine personoplysninger. Vi bruger flere forskellige passende teknologiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er designet til at modvirke uautoriseret adgang, ulovlig behandling samt uautoriseret eller utilsigtet tab af dine personoplysninger.

8.     Indsigtsret, Ret til berigtigelse af fremsendte oplysninger, “Ret til at blive glemt” samt Tilbagekaldelse af samtykke
Under gældende lovgivning har kandidaten ret til at få af- eller bekræftet, om vi behandler kandidatens personoplysninger, og har, hvis vi gør det, ret til indsigt i personoplysningerne sammen med en række yderligere oplysninger. Kandidaten har ret til at få oplysninger om dennes behandlede personoplysninger.

En kandidat har når som helst ret til at berigtige (få rettet) eller tilbagekalde kandidatoplysninger, denne har leveret til Unique Human Capital. For at berigtige (få rettet) kandidatoplysninger kontakt venligst gdpr@uhc.dk.

I nogle tilfælde har Kandidaten ret til at få slettet sine personoplysninger uden unødig forsinkelse – “Retten til at blive glemt”.  Disse omstændigheder indbefatter: Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i relation til de formål, til hvilke de blev indsamlet eller på anden vis behandlet; kandidaten tilbagekalder sit samtykke til samtykkebaseret behandling; kandidaten gør indsigelse mod behandlingen i henhold til visse regler i databeskyttelseslovgivningen; og: personoplysningerne er behandlet ulovligt.

Der er imidlertid undtagelser til retten til sletning. De generelle undtagelser omfatter de tilfælde, hvor behandling er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

I disse tilfælde forbeholder Unique Human Capital sig ret til at beholde minimumsoplysninger om kandidaten med det formål at sikre, at kandidaten ikke kontaktes på et senere tidspunkt, hvis dette specifikt er frabedt. Vi respekterer selvfølgelig kandidatens ønske og for at kunne imødekomme dette, er det nødvendigt, at minimumsoplysninger omfatter kandidatens navn og link til kandidatens LinkedIn profil for en unik genkendelse af kandidaten.

For at foretage en anmodning om sletning af data send venligst en e-mail til gdpr@uhc.dk.

Kandidaten har ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling. For at tilbagekalde dit samtykke send venligst en e-mail til gdpr@uhc.dk.

9.     Ændringer til denne politik
Fra tid til anden kan vi ændre vores forretningsaktiviteter og/eller vores politikker og procedurer med hensyn til behandlingen af personoplysninger/kandidatoplysninger. Såfremt det i disse tilfælde er relevant, vil vi i henhold til den gældende lovgivning revidere, supplere eller erstatte denne politik. Når politikken ændres, annoncerer vi erstatningsversionen og ændrer ikrafttrædelsesdatoen, som er angivet i begyndelsen af denne politik.

Når det er påkrævet af gældende lovgivning, kan vi imidlertid give dig et forudgående varsel om eventuelle ændringer til denne politik og med en mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. Hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse, træder ændringerne ikke i kraft med hensyn til dine personoplysninger, men din mulighed for at bruge vores tjenester kan blive bragt til ophør eller forringet. Vi underretter dig eksplicit om konsekvensen af indsigelsen i det omfang og på den måde, som er påkrævet af lovgivningen.

10. Sådan kontakter du Unique Human Capital
Vi opfordrer dig til at sende os eventuelle spørgsmål og kommentarer vedrørende denne politik og vores praksisser for privatlivsbeskyttelse. Kontakt os venligst ved at bruge nedenstående oplysninger, og vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt:

Unique Human Capital

Jægersborg Alle 4 1.sal

2920 Charlottenlund

E-mail: gdpr@uhc.dk

 

11. Sådan kontakter du Datatilsynet
Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: +45 33 19 32 00

 

Unique Human Capital A/S
/ /
cvr: 31502705
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund
Skelagervej 375E
9000 Aalborg
Christiansgade 30
8000 Aarhus C
Vi er over 200 mennesker, der arbejder med viden, kreativitet og teknologi
Strategisk rådgivning Marketing & Reklame UX & Digital udvikling PR & kommunikation Rekruttering af ledere og specialister Event design

Privacy Statement Forretningsetik Cookie Politik